สวัสดีปีใหม่ 2552

วันวานยังหวานอยู่


คิดถึงเสมอ.........


วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งบที่ได้รับด้านภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู


1. ได้ทำwebsite ของตัวเอง
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอน
3.

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับด้านภาษาอังกฤษ


1. สามารถอ่านวารสาร-สิ่งพิมพ์ ที่เป็นอังกฤษได้เพิ่มมากขึ้น
2. ได้รู้คำศัพท์ในวงกว้างมากขึ้น
3. รู้การใช้ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

สิ่งที่ได้รับด้านภาษาไทย

1. ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องมากขึ้น
2. รู้จักการวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาไทย
3. รู้จักเปรียบเทียบและลักษณะการใช้ภาษา
4. ทำให้รู้และตระหนักถึงการนำษาไทยมาใช้ให้ถูกต้อง